Algemene Voorwaarden StoreHouse Tynaarlo B.V.

Artikel 1 – Aard van de overeenkomst en algemeen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten tussen StoreHouse Tynaarlo B.V., hierna ook te noemen “verhuurder”, enerzijds en huurders die opslagruimte gebruiken, hierna te noemen ‘huurder‘, anderzijds. Verhuurder benoemt de vestiging te Tynaarlo, gebruikte opslagruimte en het opslagproduct of de opslagdienst allen als “de opslagruimte” De overeenkomst en Algemene Voorwaarden worden “de overeenkomst” genoemd. Spullen die worden opgeslagen in de opslagruimte of waar dan ook in de vestiging van verhuurder of op het terrein van verhuurder worden geplaatst zullen “de goederen” worden genoemd.
1.2 Huurder is verplicht wijzigingen van haar NAW gegevens, te weten naam, adres, woonplaats, alsmede telefoonnummer en e-mailadres, direct schriftelijk per aangetekende post en tevens per email via info@storehousetynaarlo.nl door te geven aan verhuurder.
1.3 De huurder gaat ermee akkoord dat zowel facturen als mededelingen of anderzijdse schriftelijke communicatie van welke aard dan ook per e-mail aan haar worden verzonden. Dergelijke schriftelijke communicatie, alsmede voorwerpen benodigd voor gebruik van opslagruimte, kan door verhuurder ook per post worden verzonden.
1.4 In geval van nietigheid van één of meer van de bepalingen van de overeenkomst blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Een mogelijk nietige bepaling wordt vervangen door een geldige met strekking zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke.

Artikel 2 – Inrichting en gebruik van het gehuurde
2.1 Huurder stemt ermee in de door haar gehuurde ruimte uitsluitend en alleen te gebruiken als opslagruimte. Tevens verplicht huurder zich uitsluitend goederen op te slaan welke op basis van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan. Huurder stemt ermee in en erkent uitdrukkelijk dat niets dat beschreven staat in de overeenkomst zo kan worden uitgelegd dat huurder inzake de opslagruimte een eigendomsrecht of enig ander zakelijk recht verwerft. Bij het aangaan van de overeenkomst en het daarbij akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden stemt huurder ermee in als enige het juridische en/of economische eigendom te bezitten van de goederen en tevens alle aansprakelijkheid te aanvaarden in verband met de goederen. Huurder zal verhuurder vrijwaren en schadeloos stellen inzake elke kost, vordering of enige andere actie van een derde partij in verband met de goederen.
2.2 Het is huurder niet toegestaan in vloeren, wanden of (rol)deuren van de gehuurde opslagruimte te boren, schroeven, spijkers te slaan of punaises te gebruiken, danwel vloeren, wanden of (rol)deuren te schilderen, bekleden of te beplakken.
2.3 Huurder zal de opslagruimte gebruiken en onderhouden met de nodige zorg alsook in overeenstemming met de toegestane bestemming en de bepalingen van de overeenkomst. De opslagruimte moet door huurder te allen tijde afgesloten en netjes onderhouden worden.
2.4 Het is de huurder niet toegestaan:
– de opslagruimte als werkplaats te gebruiken
– in of op de opslagruimte vaste installaties aan te brengen
– elektrische apparaten, andere toestellen of diensten aan te sluiten in de opslagruimte
– de opslagruimte te gebruiken als vestiging, domicilie of maatschappelijke zetel van een vennootschap
– de opslagruimte te gebruiken voor illegale, criminele of immorele activiteiten alsook niet in het kader van belastingfraude.
– zaken op te slaan of te gebruiken waarvan schade aan het milieu ontstaat of redelijkerwijs kan ontstaan. Huurder is verplicht zich te houden aan de Wet Milieubeheer Transport en Opslag
– levende have of aan bederf onderhevige zaken op te slaan of te laten verblijven
– zaken op te slaan welke een bijzondere waarde vertegenwoordigen, zoals contanten, waardepapieren, zaken met een bijzondere emotionele waarde, kunstvoorwerpen, juwelen, enzovoorts.
– zaken op te slaan of voorhanden te hebben waarvan het voorhanden hebben een strafbaar feit oplevert
– stoffen op te slaan of te gebruiken welke ontvlambaar of ontplofbaar zijn
– zaken op te slaan of voorhanden te hebben waarvoor men van overheidswege een vergunning dient te hebben.
2.5 Bij schade die tijdens de looptijd van de overeenkomst ontstaat of ontstaan is aan de gehuurde opslagruimte, danwel in het gebouw waar de opslagruimte deel van uit maakt of op het terrein van verhuurder, is huurder aansprakelijk voor alle kosten voor het herstel. Indien huurder in strijd handelt met artikel 2.4 van de overeenkomst is huurder aansprakelijk voor alle schade die verhuurder hierdoor mocht lijden en stelt de huurder zich bloot aan een eventuele strafrechtelijke vervolging. De huurder is er middels dit artikel (2.5) van op de hoogte dat verhuurder goederen die worden of zijn opgeslagen niet worden gecontroleerd met betrekking tot het al dan niet in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden.
2.6 Huurder aanvaardt dat alle opgaven met betrekking tot afmetingen van de opslagruimtes van verhuurder schattingen zijn. Afwijkingen tussen de werkelijke afmetingen van een opslagruimte en de aangegeven afmetingen in de overeenkomst of op de website van verhuurder geeft geen enkele partij enig recht en kan nooit leiden tot prijsaanpassingen.
2.7 Huurder stemt ermee in volledig aansprakelijk en verantwoordelijk te zijn voor alle handelingen van personen die toegang hebben tot de opslagruimte of deze verkrijgen van huurder middels zijn toegangscode.
2.8 Huurder zal aan andere gebruikers van het gebouw waarvan de gehuurde opslagruimte deel uitmaakt geen overlast, danwel hinder veroorzaken.
2.9 In het gebouw van verhuurder en in de gehuurde opslagruimte geldt een strikt rookverbod. Het gebruik van trolleywagentjes, zogenaamde verhuishondjes of enige ander uitrusting die door verhuurder beschikbaar wordt gesteld is volledig voor eigen risico van huurder. Huurder dient er tevens op toe te zien dat hier geen gebruik van wordt gemaakt door kinderen.
2.10 Het is huurder niet toegestaan zonder voorafgaand daarvan schriftelijk mededeling te doen aan verhuurder en schriftelijk akkoord te verkrijgen van verhuurder een door haar gehuurde opslagruimte aan derden te verhuren, in gebruik af te staan of het gebruik met derden te delen of te dulden dat derden de gehuurde opslagruimte geheel of ten dele in gebruik hebben of houden.

Artikel 3 – Looptijd overeenkomst
3.1 De initiële minimumperiode voor een overeenkomst tot huur van een opslagruimte bedraagt 1 maand, tenzij anders wordt overeengekomen. Na deze minimumperiode van 1 maand wordt de overeenkomst telkens automatisch verlengd met aansluitende perioden van 1 maand, behoudens opzegging door een van de partijen.
3.2 Opzegging van de overeenkomst geschiedt middels een schriftelijke kennisgeving en kent een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 4 – Toegang
4.1 Verhuurder is gerechtigd tot toegang tot de verhuurde opslagruimte voor inspectie van de staat van de opslagruimte en voor uitvoering van onderhoudswerkzaamheden na voorafgaande mededeling aan huurder.
4.2 Huurder krijgt een persoonlijke toegangscode die het mogelijk maakt het gebouw, waarvan de opslagruimte deel uitmaakt, binnen te komen. Het is niet toegestaan het gebouw te betreden of te verlaten door met een ander huurder of een voertuig mee naar binnen of buiten te gaan zonder zelf in het bezit te zijn van een toegangscode.
4.3 Huurder verplicht zich ertoe erop toe te zien dat de deur na het betreden of verlaten van het pand achter haar sluit. Na betreden of verlaten van het pand sluit de deur automatisch weer. Mocht dit, vanwege welke reden dan ook niet het geval zijn, dan verplicht huurder zich ertoe de deur handmatig te sluiten of telefonisch contact op te nemen met verhuurder zodat de deur ten allen tijd gesloten is bij het verlaten van het terrein van verhuurder door huurder.
4.4 Wanneer huurder de toegangscode vergeten is dient zij persoonlijk een nieuwe toegangscode aan te vragen middels telefonisch of schriftelijk contact met verhuurder.
4.5 Verhuurder heeft dagelijks toegang tot het gebouw en de opslagruimte tussen 6.00u in de ochtend en 23.00u in de avond. Buiten deze uren is het niet toegestaan aanwezig te zijn in het gebouw in verband met de camera- en beveiligingssystemen.
4.6 Verhuurder is niet verantwoordelijk voor eventuele technische storingen of storingen van welke aard dan ook waardoor huurder het pand tijdelijk niet kan betreden.
4.7 Huurder heeft toegang tot de gehuurde opslagruimte middels een speciaal voor opslagruimte verhuur ontworpen afsluitsysteem welke door huurder van verhuurder wordt gekocht voor aanvang van de looptijd van de overeenkomst. Huurder is als enige verantwoordelijk voor het correct afsluiten van de gehuurde opslagruimte met behulp van het afsluitsysteem. Huurder is verplicht een dergelijk afsluitsysteem af te nemen bij verhuurder wanneer zij een opslagruimte huurt. Gebruik van een eigen afsluitsysteem is niet toegestaan.
4.8 Huurder verklaart ermee bekend en akkoord te zijn dat verhuurder door milieutoezichthouders van de overheid verplicht kan worden toegang te verschaffen toe de gehuurde opslagruimte. Tevens verklaart huurder zich ermee bekend en akkoord te zijn dat verhuurder verplicht kan zijn medewerking te verlenen aan onderzoek of doorzoeking door douane of justitie. Eventuele schade ten gevolge van deze activiteiten vallen niet onder verantwoordelijkheid van verhuurder.

Artikel 5 – De huurprijs en betaling
5.1 Huurprijzen van de opslagruimtes en prijzen voor eventuele andere vergoedingen, zoals het afsluitsysteem/slot, staan vermeld in Euro’s. Voor particulieren staan de prijzen inclusief omzetbelasting vermeld. Voor bedrijven/zakelijke huurders komt de omzetbelasting bovenop de aangegeven prijs. De huurprijs geldt op de dag van ingang van de huurovereenkomst. Verhuurder is gerechtigd de huurprijs periodiek te herzien en dient een dergelijke herziening minimaal 1 maand vantevoren schriftelijk aan te kondigen bij huurder.
5.2 De huurprijs is per maand bij vooruitbetaling verschuldigd aan verhuurder. De huurprijs voor de eerste maand, alsmede de aanschaf van het slot en de sleutel, worden voldaan per iDEAL betaling/ overmaken van het bedrag. Alle betalingen daarna geschieden per automatische incasso. Dit geldt tevens voor de betaling van andere vergoedingen dan de huurprijs. Bij het aangaan van de overeenkomst geeft huurder akkoord en ondertekend zij een machtiging voor de automatische incasso. Huurder is ertoe gehouden steeds een toereikend saldo op haar bankrekening te hebben. Huurder is jegens verhuurder in verzuim bij stornering van een automatische incasso.
5.3 Aan huurder komt geen recht van opschorting, korting, compensatie of verrekening toe.
5.4 Ingeval van verzuim is huurder een rente van 1% per maand of een gedeelte daarvan over achterstallige bedragen aan verhuurder verschuldigd, steeds vanaf de vervaldag tot de afdoening.
5.5 In geval van verzuim door huurder komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van huurder. Voor aanmaning door verhuurder is een vergoeding van € 15,00 per aanmaning verschuldigd. Bij uitbesteding van de incasso komen voorts de volgende buitengerechtelijke incassokosten ten laste van huurder:
– 15% over de eerste € 2.500,00 van het in te vorderen bedrag;
– 8 % over de volgende € 3.000,00;
– 1 % over de volgende € 150.000,00.
5.6 Door huurder aan verhuurder verrichte betalingen strekken eerst in mindering op de verschuldigde kosten en renten en vervolgens op de hoofdsom.
5.7 Zodra en zolang huurder in verzuim is, is verhuurder gerechtigd huurder de toegang tot de gehuurde opslagruimte te ontzeggen, waardoor de in de opslagruimte opgeslagen goederen in de macht van verhuurder komen te verkeren.
5.8 In geval van verzuim van de huurder is verhuurder ten allen tijden bevoegd de huurovereenkomst onmiddellijk en zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen.

Artikel 6 – Zekerheid en aanvullende zekerheid
6.1 Bij of na het aangaan van de overeenkomst is verhuurder ten allen tijden gerechtigd zekerheid of aanvullende zekerheid tot nakoming van zijn betaling te verlangen van huurder. Huurder is altijd verplicht om op eerste verlangen van verhuurder deze zekerheid of aanvullende zekerheid te stellen.
6.2 In de opslagruimte opgeslagen goederen dienen mede tot zekerheid voor de nakoming van verplichtingen van huurder jegens verhuurder. Huurder verpandt alle in de opslagruimte opgeslagen goederen aan verhuurder. Huurder verklaart hierdoor uitdrukkelijk tot de verpanding bevoegd te zijn en verklaart tevens dat op de opgeslagen goederen geen beperkte rechten rusten.
6.3 In geval van parate executie van verpande zaken is verhuurder niet gehouden tot mededeling aan huurder als bedoeld in artikel 3:249 BW.

Artikel 7 – Aansprakelijkheden
7.1 Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor andere schade dan schade aan in de opslagruimte opgeslagen zaken; in het bijzonder is verhuurder nooit aansprakelijk voor eventuele gevolgschade. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor schade door toedoen van derden.
7.2 Huurder dient de gehuurde opslagruimte goed af te sluiten en afgesloten te houden. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van in de gehuurde opslagruimte opgeslagen goederen.
7.3 Huurder is verplicht de in de gehuurde opslagruimte opgeslagen goederen afdoende te verzekeren tegen de risico’s van onder andere brand, blikseminslag en/of ontploffing, water, stoom, rook, roet, knagen, neerslag, vandalisme na braak, vliegtuigen, storm, diefstal, inbraak en insluiping.
7.4 Eventuele aansprakelijkheid van verhuurder jegens huurder is beperkt tot een bedrag gelijk aan de huurprijs van de gehuurde opslagruimte over een periode van maximaal 12 maanden, of zoveel korter als de overeenkomst feitelijk heeft geduurd ten tijde van het ontstaan van de aansprakelijkheid. Eventuele aansprakelijkheid van verhuurder kan in geen enkel geval uitgaan boven het bedrag waarvoor de huurder de goederen in de opslagruimte verzekerd heeft.
7.5 Na verloop van 12 maanden na het ontstaan van de aansprakelijkheid vervallen eventuele aanspraken van huurder op schadevergoeding, en in ieder geval door tijdverloop van 12 maanden na het einde van de overeenkomst.

Artikel 8 – Einde overeenkomst
8.1 De overeenkomst tussen partijen eindigt:
– door schriftelijke opzegging van één der partijen
– door ontbinding van de overeenkomst wegens verzuim van huurder
– ingeval huurder een rechtspersoon is; door faillissement of surcéance van betaling.
8.2 Bij het einde van de overeenkomst is huurder verplicht de opslagruimte geheel ontruimd, vrij van afsluitingssysteem/slot, gebruik en gebruiksrechten, behoorlijk schoongemaakt aan verhuurder op te leveren.
8.3 Zolang huurder de opslagruimte na het einde van de overeenkomst niet heeft opgeleverd zoals bepaald in artikel 8.2 is hij ter zake zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Huurder is in dat geval een vergoeding verschuldigd aan verhuurder welke gelijk is aan de huurprijs van de opslagruimte over het tijdvak vanaf einde van de overeenkomst totdat de opslagruimte alsnog behoorlijk ontruimd is.

Artikel 9 – Ontruiming
9.1 Wanneer de overeenkomst is geëindigd en de huurder in gebreke blijft te ontruimen, machtigt huurder de verhuurder reeds nu voor alsdan om zich toegang te verschaffen tot de gehuurde opslagruimte en om de goederen die zich aldaar bevinden, al naar gelang de waarde van die opgeslagen goederen rechtvaardigt, zulks ter beoordeling van verhuurder, te (doen) vernietigen, afvoeren, opslaan of krachtens zijn pandrecht te executeren.
9.2 Zolang de zaken zich nog in macht van de verhuurder bevinden is huurder gerechtigd deze zaken op te eisen van verhuurder, zulks onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat huurder zal hebben voldaan aan alle betalingsverplichtingen jegens verhuurder, met inbegrip van rente en eventuele kosten.

Artikel 10 – Privacy en persoonsgegevens
10.1 Huurder verklaart ermee akkoord te gaan dat verhuurder zijn persoonsgegevens op zal slaan en zal verwerken in geautomatiseerde gegevensbestanden.
10.2 Persoonsgegevens van huurder worden door verhuurder opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving. Huurder heeft recht op inzage, en eventuele correctie bij onjuistheid, van zijn gegevens.
10.3 Verhuurder gebruikt de persoonsgegevens van huurder voor administratieve doeleinden en gepersonaliseerde informatievoorziening en marketing.

Artikel 11 – Toepasselijk recht
11.1 Op de deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.